Bezpłatna biblioteka

Ibuk.plBezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra. Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych, wydane przez renomowane polskie oficyny.
Czytaj więcej

Ostatnia szansa dla pielęgniarek na bezpłatne studia pomostowe

Notatka z udziału w konferencji informacyjno-szkoleniowejW  dniu 11 czerwca 2013r.odbyła się konferencja podsumowujące dotychczasową realizację kształcenia zawodowego w ramach Projektu systemowego pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowanego z EFS w ramach PO KL, Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych.
Miejscem konferencji był Hotel Mercule w Warszawie, a  uczestników konferencji  powitała Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia  Beata Cholewka – Kierownik Projektu.
Uczestnicy z podsumowania dotychczasowej realizacji Projektu systemowego „ Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” dowiedzieli się między innymi  jaki jest budżet Projektu(w podziale na poszczególne zadania projektu), ile środków zostało już wykorzystanych i ile środków pozostało do realizacji  w ostatnich latach trwania projektu tj. do roku 2015. W Projekcie w latach 2008-2012 wzięło udział 71 uczelni z całej Polski. Od początku projektu do 28 lutego 2013r. studia rozpoczęło 30 721 pielęgniarek i położnych, a ukończyło 23 936 osób. Do końca realizacji projektu planowany jest nabór około 5 000 osób w roku akademickim 2013/2014, które rozpoczną się w październiku 2013r. Prowadzone są także prace związane z pozyskaniem środków na wiosenny nabór 2014r. dla około 3 000 osób. Omówione zostały także wyniki przeprowadzonych kontroli u realizatorów kształcenia (uczelni) oraz zakup i wdrożenie systemu informatycznego.
Pan Krzysztof Górski  Główny specjalista w Departamencie Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia przedstawił Nową Perspektywę Finansową 2014 -2020. W ramach polityki spójności Polska otrzyma 72,9 mld euro, a środki te będzie można inwestować na: badania i rozwój; przedsiębiorczość; innowacje; włączenie społeczne, edukację, rynek pracy; zieloną energię; autostrady i drogi ekspresowe; transport przyjazny środowisku; społeczeństwo informacyjne. W obszarze ochrony zdrowia będzie można skorzystać m.in. ze środków przeznaczonych na wsparcie zatrudnienia i mobilność pracowników, wspieranie włączenia społecznego i walkę z ubóstwem oraz inwestowanie w edukację, zarówno z programów ogólnokrajowych jak i programów regionalnych. Propozycja wykorzystania środków Unijnych w zakresie zdrowia obejmuje takie zagadnienia jak: niska świadomość zdrowotna, niska zgłaszalność na badania profilaktyczne, wysoki stopień umieralności po rozpoznaniu chorób z braku prawidłowej rehabilitacji i braku diagnozy we wczesnej fazie choroby, wzrost zachorowań na nowotwory złośliwe wśród osób  po 65 roku życia. Główne obszary problemowe dotyczące  zawodu pielęgniarki i położnej to:  braki kadrowe (zbyt mała liczba zatrudnionych w podmiotach leczniczych), deficyt w zakresie realizowanych świadczeń medycznych, deficyt opieki nad starzejącym się społeczeństwem. Proponowane są typy projektów dotyczące profilaktyki – wsparcie opracowania i wdrożenia programów profilaktycznych dotyczących istotnych problemów zdrowotnych i czynników ryzyka w miejscu pracy; zwiększenia zainteresowania zawodem pielęgniarki  i położnej – związanie lojalnościowe, pielęgniarstwo zawód zamawiany oraz tworzenie miejsc pracy pielęgniarek i położnych (np. dofinansowanie do zatrudniania absolwentów tych kierunków);  wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; w zakresie demografii - wsparcie tworzenia alternatywnych form opieki nad osobami starszymi (w szczególności opieka w środowisku zamieszkania oraz dzienne formy opieki ); wsparcie rozwoju systemów i rejestrów medycznych.
Założenia Projektu „ Wzmocnienie potencjału dydaktycznego WUM poprzez realizację dydaktyki w zakresie pielęgniarstwa transplantacyjnego osób starszych” omówił prof. P. Małkowski Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Podkreślił konieczność edukacji pielęgniarek w zakresie opieki nad pacjentami po przeszczepach w formie kursu kwalifikacyjnego pielęgniarstwo transplantacyjne osób starszych – kursem objętych zostanie 100 pielęgniarek, 4 edycje po 25 osób. Czas trwania kursu 140 godzin realizowany przez  3 miesiące w 5 spotkaniach. Ponadto w ramach Projektu wydana zostanie podręcznik i e-learning. Podsumowania dotychczasowej realizacji Projektu systemowego „ Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”- omówiła J. Skolimowska Kierownik Projektu, Z-ca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia. W projekcie tym udział biorą lekarze poz, pielęgniarki poz, rehabilitanci , opiekunowie medyczni i terapeuci środowiskowi. Programy szkoleń zostały przygotowane przez MZ.
Dr hab. n o zdr. E. Grochans Kierownik Samodzielnej Pracowni Propedeutyki Pielęgniarstwa  Wydziału Nauk o Zdrowiu w PUM  przedstawiła zebranym założenia Projektu „ Nowoczesny program rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego realizujący nową ofertę kształcenia stanowiącą odpowiedź na wyzwania stawiane w strategii Europa 2020”. W ramach projektu realizowane są studia podyplomowe dla 270 osób aktywnych i nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych na terenie Polski, wykonujących zawody medyczne lub pokrewne związane ze świadczeniem usług na rzecz osób starszych. Kierunki studiów podyplomowych to: Gerontologia i geriatria kliniczna z organizacją i zarządzaniem, Neurokognitywistyka wieku dojrzałego, Psychogeriatria z neurorehabilitacją. Techniki kształcenia na odległość - e-kursy kierowane do studentów i słuchaczy PUM – 570 osób. Pilotażowa realizacja specjalistycznego e-kursu „ Pielęgnacja ran przewlekłych i odleżyn”. Więcej informacji na http://studiapodyplomowepum.pl/

Notatkę sporządziła Teresa Kuziara – członek NRPiP.

Nasze profile społecznościowe

 

facebook  twitter  youtube