Bezpłatna biblioteka

Ibuk.plBezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra. Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych, wydane przez renomowane polskie oficyny.
Czytaj więcej

Posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 19 lutego 2014 r.

Załączniki:
Pobierz plik (19.02.14 OPD.pdf)19.02.14 OPD.pdf[ ][ ]353 kBOd grudnia 2013 r. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych czyniła intensywne starania na rzecz zmiany brzmienia projektu Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, określającego zasady i warunki realizacji ww. świadczeń na 2014 r.

Zgodnie z oczekiwaniami środowiska zawodowego (w tym świadczeniodawców – pielęgniarek realizujących świadczenia w powyższym rodzaju) wnioskowała o wydanie Zarządzenia Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej na rok 2014 r. na aktualnie obowiązujących zasadach. Ponadto, w celu przygotowania propozycji nowych warunków umów na 2015 r. i lata następne NRPiP wnosiła o powołanie Zespołu składającego się z przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, świadczeniodawców oraz przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

W dniu 18 grudnia 2013 r. na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia zostało opublikowane Zarządzenie Nr 87/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. W Komunikacie prasowym Funduszu została zawarta informacja, że Po przeanalizowaniu uwag zgłoszonych do projektu zarządzenia uznano, że wprowadzenie nowych rozwiązań powinno zostać poprzedzone modyfikacją sprawozdawczości w okresie przejściowym oraz ich ewentualnej weryfikacji w trakcie roku. Ta przesłanka spowodowała, że - przychylając się do wniosku Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - Prezes Funduszu określiła wejście w życie nowych zasad rozliczania świadczeń z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, z uwzględnieniem współczynników korygujących, na dzień 1 stycznia 2015r. Do końca 2014 roku będą obowiązywały dotychczasowe zasady rozliczeń, to jest podział na dwa produkty rozliczeniowe: osobodzień w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dla pacjentów pod różnymi adresami zamieszkania oraz osobodzień w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dla pacjentów pod tym samym adresem zamieszkania. Zmodyfikowany został jedynie zakres sprawozdawanych informacji w szczególności w zakresie czynności związanych z opieką nad pacjentami w szczególnie ciężkim stanie".

W dniu 19 lutego 2014 r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia, której tematyka obejmowała „Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat zmian w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej ze szczególnym uwzględnieniem zmian finansowania oraz związanych z tym zagrożeń i ograniczeń dla pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej - przedstawia Minister Zdrowia oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia".

W posiedzeniu Komisji Zdrowia uczestniczyła Pani Maria Matusiak – Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Przewodnicząca Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych NRPiP (poniżej zamieszczamy notatkę z posiedzenia Komisji Zdrowia).

Należy zaznaczyć, iż wielkim zaskoczeniem jest wypowiedź Pana Aleksandra Soplińskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, który przekazał Posłom Sejmowej Komisji Zdrowia informację o powołaniu i spotkaniu w dniu 11 lutego 2014 r. Zespołu, którego zadaniem jest opracowanie „nowych" warunków kontraktowania świadczeń zdrowotnych w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. Do dnia dzisiejszego tj. 27 lutego 2014r. NRPiP nie otrzymała oficjalnej informacji o powołaniu tego Zespołu.

Na stronie internetowej Sejmu, pod adresem: www.sejm.gov.pl, link – komisje sejmowe stałe – komisja zdrowia – prace komisji – posiedzenia komisji zrealizowane, pod datą 19.02.14 jest możliwość zapoznania się z przebiegiem posiedzenia Komisji.

Wiceprezes NRPiP
(-) Teresa Kuziara

Notatka z posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 19.02.2014 r.


Posiedzenie Komisji Zdrowia prowadził jej Przewodniczący Poseł Tomasz Latos. Powitał członków komisji oraz zaproszonych gości.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele:
- Ministerstwa Zdrowia, Centrali NFZ, Krajowy Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Związku Powiatów Polskich, świadczeniodawców.

Wszyscy uczestniczący w posiedzeniu Komisji uznali, że kwestia prawidłowo zaplanowanej i finansowanej opieki długoterminowej jest istotna i patrząc na starzejące się społeczeństwo powinna być prowadzona w tym zakresie polityka długofalowa. Zagadnienie to powinno być rozwiązane przez Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W trakcie posiedzenia zadawane były pytania dotyczące zasad kontraktowania, udzielania, sprawozdawania i finansowania świadczeń w ramach opieki długoterminowej. Na zadane pytania Przewodniczący Komisji oczekuje od Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia odpowiedzi na piśmie.

Mówiono o działaniach, jakie były prowadzone w związku z projektem Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, wstrzymaniem na rok tych propozycji oraz propozycją powołania Zespołu, składającego się z przedstawicieli różnych środowisk, który opracowałby zasady udzielania i finansowania opieki długoterminowej.

Pan Tomasz Latos - Przewodniczący Komisji Zdrowia zaproponował, aby w końcowych posiedzeniach Zespołu udział brali także członkowie Komisji Zdrowia.
Przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych poinformował, że od początku powstania produktu NRPiP wnosiła, że projekt Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej nie jest poprawnie przygotowany, NRPiP proponowała zmiany. W wyniku podjętych działań przez NRPiP Narodowy Fundusz Zdrowia odroczył o rok proponowane zmiany, dotyczące wskaźników, jednak wprowadził katalog świadczeń, który pomija samodzielność zawodową pielęgniarek. Wykazywane są tam czynności zlecone przez lekarza (Załącznik Nr 8 Zarządzenia Nr 87/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej). Pielęgniarki w swoich kompetencjach mają szeroki wachlarz świadczeń począwszy od diagnostyki, poprzez terapię, rehabilitację, pielęgnowanie aż do edukacji.

Przedstawiciele świadczeniodawców mówili o trudnościach w realizacji świadczeń, o zbyt niskim finansowaniu (zmniejszające się przy każdym następnym kontraktowaniu), niskich limitach powodujących kolejki oraz sprawozdawczości, która nie uwzględnia samodzielności zawodowej pielęgniarki. Zgłosili chęć współpracy w ramach zespołu. Sygnalizowano, że brak jest długoplanowych i skoordynowanych działań.

Pan Aleksander Sopliński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia stwierdził, że Ministerstwo idzie w kierunku związku opieki z finansowaniem. Natomiast kwestia stawki za osobodzień jest wynikiem negocjacji pomiędzy oferentem a NFZ, który ma pewną dowolność w ustalaniu stawki.

Ministerstwo Zdrowia dąży do otwarcia ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, które będzie rozszerzała kompetencje pielęgniarek. Odpowiedział na wcześnie zadane pytanie, iż żaden kontrakt nie został zerwany. W strategii idzie się w kierunku dłuższych kontraktów.

Poinformował, że w dniu 11 lutego odbyło się posiedzenie zespołu. Poprosiłam o głos i poinformowałam, że Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych nie ma informacji o oficjalnym powołaniu zespołu, spotkanie które odbyło się 11 lutego 2014 r. nie było poświęcone pracy nad rozwiązaniami w zakresie opieki długoterminowej.

Posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia zakończono bez podejmowania wniosków odraczając je do czasu zakończenia prac Zespołu, który ma opracować zasady udzielania i finansowania opieki długoterminowej.

Pełny zapis przebiegu posiedzenia” Komisji Zdrowia, która odbyła się w dniu 19 lutego 2014 r. Przedmiotem posiedzenia komisji było: „Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat zmian w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej ze szczególnym uwzględnieniem zmian finansowania oraz związanych z tym zagrożeń i ograniczeń dla pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej - przedstawia Minister Zdrowia oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia".

Maria Matusiak
Przewodnicząca
Komisji ds. kontraktowania
świadczeń zdrowotnych
(uczestnicząca w posiedzeniu Komisji Zdrowia)

Nasze profile społecznościowe

 

facebook  twitter  youtube