Bezpłatna biblioteka

Ibuk.plBezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra. Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych, wydane przez renomowane polskie oficyny.
Czytaj więcej

Czy ukończenie kursu kwalifikacyjnego w pielęgniarskiej opiece długoterminowej przerywa bieg 5-letniej przerwy w wykonywaniu zawodu?

Warszawa, dnia 29 czerwca 2011r.

Ustawa z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1217 ze zm.), zwanej dalej „ustawą ozpip",  w art. 4 ust. 1 stanowi, że wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia. Ustawodawca w ustępie 3 ww. artykułu, za wykonywanie zawodu pielęgniarki przez osobę, o której mowa w ust. 1, uważa również nauczanie zawodu pielęgniarki, prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie pielęgniarstwa, kierowanie pracą zawodową pielęgniarek i położnych oraz zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki w żłobku lub klubie dziecięcym, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235). Jeżeli zatem osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu pielęgniarki nie wykonuje zawodu w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy ozpip, następuje przerwa w  wykonywaniu zawodu. Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy ozpip podjęcie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej po upływie pięciu lat od ukończenia stażu podyplomowego lub po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż pięć lat wymaga odbycia przeszkolenia. Właściwa okręgowa rada pielęgniarek i położnych ustala program i sposób przeszkolenia, o którym mowa w ust. 1 (art. 15 ust. 2 ustawy ozpip). Czy zatem ukończenie kursu kwalifikacyjnego w pielęgniarskiej opiece długoterminowej przerywa bieg 5-letniej przerwy w  wykonywaniu zawodu?

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie należy w pierwszej kolejności sięgnąć do definicji kursu kwalifikacyjnego, zawartej w art. 10c ust. 3 ustawy ozpip, który stanowi, że  kurs kwalifikacyjny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. Uprawnionym zatem jest stwierdzenie, iż kurs kwalifikacyjny podnosi kwalifikacje zawodowe pielęgniarki. W przypadku kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej blok specjalistyczny obejmuje 355 godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego oraz blok ogólnozawodowy w liczbie 135 godzin. Wytyczne NRPiP zawarte Uchwale Nr  172/V/2010 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia ramowego programu przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu zawodu pielęgniarki lub położnej, w zakresie zasad przeszkolenia w przypadku przerwy w wykonywaniu zawodu przez okres 5–10 lat wskazują na obowiązek przeszkolenia pielęgniarki w wymiarze nie mniej niż 3 miesiące. Uwzględniając zatem czas trwania kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, który w swej istocie trwa około 6 miesięcy, śmiało można stwierdzić, iż wyczerpuje on wymogi odbycia przez pielęgniarkę przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu, trwającej dłużej niż 5 lat. Analizując możliwość „zaliczenia" odbycia kursu kwalifikacyjnego jako przeszkolenie po przerwie trwającej dłużej niż 5 lat, należy w pierwszej kolejności przeanalizować, czy program kursu pokrywa się z programem przeszkolenia tj. czy spełnia podstawowe wymogi wynikające z ustalonego przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych programu przeszkolenia. W przypadku uzyskania odpowiedzi twierdzącej, nic nie stoi na przeszkodzie, aby pielęgniarka podjęła pracę w zawodzie bez konieczności odbycia ww. przeszkolenia. Podkreślić należy jednak, iż każda sytuacja zawodowa pielęgniarki lub położnej powinna być traktowana indywidualnie. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych powinna zawsze przeanalizować program kształcenia podyplomowego w ramach konkretnego kursu, jakie w międzyczasie odbyła pielęgniarka, położna. Powyższe winno mieć na celu stwierdzenie, czy program szkolenia zapewnia przypomnienie, uzupełnienie i aktualizację wiedzy zawodowej teoretycznej i praktycznej oraz zapewnia dostosowanie umiejętności zawodowych do potrzeb zdrowotnych systemu ochrony zdrowia i potrzeb społecznych.

W kontekście poruszonych powyżej zagadnień należy również przeanalizować, jakie wymogi zobowiązana jest spełniać pielęgniarka, która chce podjąć kształcenie podyplomowe w ramach kursu kwalifikacyjnego. Przepis § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923) stanowi, że do kształcenia w ramach kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka, położna, która posiada prawo wykonywania zawodu, posiada co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, została dopuszczona do odbycia kursu kwalifikacyjnego przez komisję kwalifikacyjną. Ustawodawca nie obliguje zatem pielęgniarki przystępującej do kursu do legitymowania się „aktywnym" stażem pracy tj. nie ogranicza kształcenia wyłącznie do osób, które nie mają przerwy w wykonywaniu zawodu.

Iwona Choromańska

Radca prawny NRPiP

Nasze profile społecznościowe

 

facebook  twitter  youtube