Bezpłatna biblioteka

Ibuk.plBezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra. Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych, wydane przez renomowane polskie oficyny.
Czytaj więcej

Opinia w sprawie kwalifikacji wymaganych na stanowisku naczelnej pielęgniarki, pielęgniarki oddziałowej i przełożonej pielęgniarek w zakresie wykształcenia wyższego

aktualizowano: 17 marca 2010r.

Warszawa, dnia 30 listopada 2005r.

Zgodnie z Taryfikatorem kwalifikacyjnym – będącym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30, poz. 300) w części dotyczącej wymaganych kwalifikacji dla wymienionych stanowisk wskazano wymóg posiadania wykształcenia wyższego pielęgniarskiego lub innego wyższego wykształcenia mającego zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej, łącznie z wykształceniem średnim medycznym.

Obowiązujące przepisy nie definiują pojęcia wykształcenia wyższego mającego zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej, natomiast przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419 ze zm.) posługują się pojęciem podobnym, ustalając wykaz podstawowych dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, przypisując do nich odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Przepis § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia zawiera wyliczenie podstawowych dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w tym epidemiologia, fizjoterapia, neurologopedia itd. Natomiast w ust. 2 oraz w załączniku określono kwalifikacje zawodowe, którymi powinien się legitymować kandydat przystępujący do danego szkolenia specjalizacyjnego.

Wydaje się, że kryteria kwalifikacji wymagane od ubiegających się o uzyskanie tytułu specjalisty, które zostały wyliczone w załączniku do powyższego rozporządzenia nie koniecznie mogą mieć analogiczne zastosowanie przy interpretacji wymogów kwalifikacji do objęcia ww. stanowisk, ponieważ podlega on weryfikacji z uwzględnieniem kolejnego kryterium „udzielania świadczeń”.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

Radca prawny NRPiP

Iwona Choromańska

Nasze profile społecznościowe

 

facebook  twitter  youtube